Үндсэн үйл ажиллагаа

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
  • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр үндэсний хэмжээнд мөрдүүлэхээр гаргасан хууль эрх зүй, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулахад орон нутгийн бодлого зохицуулалтыг хангах
  • Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудад чиглэсэн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд холбогдох байгууллага, иргэд олон нийтийн оролцоог хангах
  • Хүүхдийн оролцоог хангах, тэднийг чадавхжуулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа
  • Нийгмийн бүлгүүдэд чиглэсэн ажил үйлчилгээгөргөжүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх
  • Хүүхэдтэй ажиллагсдыг чадавхжуулах, өдөр тутмын арга зүйн удирдлагаар хангах
  • Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг хянах, хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, салбарын статистик тоо мэдээг гаргаж үнэн зөв мэдээллээр хангах
  • Сэтгэл зүй, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх